Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Política de privadesa

Política de confidencialitat i protecció de dades

En compliment del Reglament general de protecció de dades relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us detallem la informació següent pel que fa al tractament de dades personals:

Dades del responsable del tractament de dades i dades de contacte:

 • INSTITUT DE LA MÀCULA, SL
 • C/ de Vilana, 12, C-90
 • 08022 Barcelona
 • Telèfon: 935 950 155
 • Correu electrònic: lopd@institutmacula.com

Finalitats del tractament de dades

L’INSTITUT DE LA MÀCULA tractarà la informació que ens proporcionin les persones interessades amb les finalitats següents:

 • Gestionar qualsevol mena de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials. Tractar les vostres dades amb la finalitat d’informar-vos sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis mitjançant el correu electrònic.

Criteris de conservació de les dades

 • Comunicacions comercials. Les persones interessades es poden donar de baixa d’aquestes comunicacions enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: lopd@institutumacula.com.
 • La resta de dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir les finalitats descrites més amunt.

Legitimació

La base legal per a tractar les dades és el consentiment de les persones interessades per a:

 • Tramitar i gestionar qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre les nostres activitats.
 • Enviar comunicacions comercials dutes a terme per l’INSTITUT DE LA MÀCULA.

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte segons les disposicions legals. Tampoc no es transfereixen dades en l’àmbit internacional a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades de les persones sol·licitants referents a la seva salut.

Drets

Dret d’accés, de rectificació i de supressió. Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’INSTITUT DE LA MÀCULA està tractant dades personals que les afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir.

Dret a la limitació i a l’oposició. En determinades circumstàncies, les persones interessades poden sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades; en aquest cas, només les conservarem per a exercir o defensar reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. L’INSTITUT DE LA MÀCULA deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte que hi hagi motius legítims i imperiosos, o per a exercir o defensar possibles reclamacions.

Aquests drets es poden exercir mitjançant el canal de protecció de dades.

Actualitzacions i modificacions 

L’INSTITUT DE LA MÀCULA es reserva el dret de modificar i/o d’actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per a complir de manera correcta el Reglament general de protecció de dades. Si s’introdueixen modificacions en aquesta informació, el nou text es publicarà en aquesta pàgina, en la qual teniu accés a la política actual. En cada cas, la relació amb les persones usuàries es regeix per les normes previstes en el moment concret en què s’accedeix al lloc web.

Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07